fbpx

วันหยุดธนาคาร 2563

วันหยุดธนาคาร 2563

วันหยุดธนาคาร 2563

วันหยุดธนาคาร 2563

วันหยุดธนาคาร 2563

วันหยุดวันที่
วันขึ้นปีใหม่1 มกราคม
ชดเชยวันมาฆบูชา8 กุมภาพันธ์
วันจักรี6 เมษายน
วันสงกรานต์13 -15 เมษายน
วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน
ชดเชยวันอาสาฬหบูชา6 กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม
วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม
วันปิยมหาราช23 ตุลาคม
ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ7 ธันวาคม
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ10 ธันวาคม
วันสิ้นปี31 ธันวาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *